Enjoy sophisticated Western fare, excellent selection of French, Italian, Spanish wines and stylish contemporary décor at Wine Dine Lotus restaurant.

  • Địa điểm: Tầng 4
  • Mô hình: Ẩm thực Việt và Quốc tế
  • Thời gian mở cửa:
    • Bữa sáng: từ 6h sáng - 9h30 sáng
    • Bữa trưa: từ 11h sáng – 14h chiều
    • Bữa tối: từ 18h tối – 22h tối